Dane podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku

Dyrektor Szkoły Ilona Składanowska

Adres: ul.Żytnia 47, 87-800 Włocławek

Telefon: 54 233-81-63

Poczta elektroniczna: nr2nr2@wp.pl

Adres strony internetowej: www.sp2.wloclawek.pl

REGON: 000891648

Inspektor ds. ochrony danych osobowych

Jadwiga Olejniczak 

Adres e-mail:  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Telefon:  54 427-01-58

  Obowiązek informacyjny Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  informuję, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 Polskich Olimpijczyków, ul. Żytnia 47, 87-800 Włocławek, tel. 54 233 81 63, mail:nr2nr2@wp.pl;
  • inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 2 jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl, tel. 54 4270158;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, Policja, organ prowadzący i nadzorujący, System Informacji Oświatowej, a ponadto spółka VULCAN sp. z o.o. lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
  • administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
  • Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Toruniu;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe  ze względu na przepisy prawa oświatowego ww. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  Sposoby i kolejność załatwiania spraw W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa. Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>